Finančno svetovanje

Skupaj z vami obdelamo podatke s strokovnim znanjem in orodji, ki omogočajo, da se jih preoblikuje v informacije in kar najbolje izkoristi. Prave razlage vodijo v prave odločitve, ki zagotovijo ustrezne interpretacije in izboljšajo poslovanje, ter ga pozicionirajo v regulatorni okvir.

Finančno upravljanje zahteva precej znanja in orodij. Stroge zahteve upravljanja, tveganj in skladnosti otežujejo poslovanja organizacijam v zasebnem in javnem sektorju. Obvladovanje tveganj postane zastrašujoče zaradi številčnosti nalog, zakonov, rezultatov in deležnikov. Mnoga tveganja sprva niso očitna, zato je težko oblikovati učinkovite strategije za spopadanje z njimi. Z orodji in tehnikami za analizo tveganj je le ta mogoče obvladovati in celo napovedati.

S Supervizor finančno analitiko vam iterpretiramo podatke, kar omogoča lažje oblikovanje poslovnih procesov. Finančni načrti, pravne podlage in napovedi s pomočjo Supervizor finančne analitike postanejo natančnejši, organizacije zato lažje obvladujejo podatke na osnovi kazalnikov poslovanja in zagotavljanja pravnih okvirov poslovanja katere vzpostavimo organizacijam zasebnega in javnega sektorja.

Tudi na področju zakladniškega poslovanja je pomembno vzpostaviti sisteme za obvladovanje (konsolidiranih) finančnih tokov in modeliranje povezanih tveganj (valutnih, obrestnih, likvidnostnih…) Formalizirati je potrebno strategije obvladovanja finančnih tveganj po meri naročnika, ter izbirati instrumente za stroškovno učinkovito zavarovanje pred finančnimi tveganji.

Svetujemo vam tudi glede izbire ustreznega ponudnika zavarovanja (ponavadi poslovne banke, ki ponuja izvedene finančne instrumente za zavarovanje obrestnih, valutnih in kreditnih tveganj), ter nudi pomoč pri pogajanjih glede virov financiranja.

Vspostavimo tudi sisteme za konsolidirano kreditno tveganje (tveganje izpolnitve zavez nasprotne stranke v poslu) ter po posameznih parrtnerjih (limitni sistem izpostavljenosti).