STORITVE

PRAVNO SVETOVANJE

Supervizor nudi strokovno pravno podporo pri ustanavljanju, delovanju, vodenju, nadzoru in prenehanju organizacij. Gospodarskim in javnim subjektom svetujemo pri oblikovanju pravnih (korporacijskih) aktov družb, pripravi dokumentacije za skupščine, svetujemo v povezavi z izvedbo posebnih korporacijskih dejanj, kot so povečanja osnovnega kapitala, združitve, delitve gospodarskih družb in spremembe pravnoorganizacijskih oblik (statusno-pravna preoblikovanja).

Za vas pripravimo različne vrste pogodb, delničarskih in opcijskih sporazumov, ter sodelujemo pri pogajanjih za njihovo sklenitev, kot tudi pri implementaciji dogovorjenih pravic in obveznosti.

Zagotavljamo celovito pravno svetovanje v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev, delnic ali dejavnosti. Delujemo na področju združitev (spojitvah in pripojitvah) in prevzemih, ki lahko vključujejo čezmejne oziroma mednarodne elemente.

Supervizor različnim deležnikom nudi podporo  v postopkih finančnega prestrukturiranja, ter odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti, kar posledičmo zagotovi vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika. Podporo nudimo pred in med nastopom insolventnosti.

Supervizor zagotavlja pravno pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi in oblikovanju internih pravil,  svetuje glede prenehanja pogodb o zaposlitvi in v postopkih odpuščanja večjega števila delavcev.

Našim uporabnikom zogotovimo pravne rešitve v vseh fazah postopkov javnega naročanja, ki so podvrženi kompleksnim in hitro spreminjajočim se predpisom na področju javnih naročil in javno zasebnega partnerstva.

Davčno pravo je v praksi nepogrešljivi del informacijske funkcije podjetja, supervizor optimizira obdavčitev vašega poslovanja. Skozi davčno revizijo skupaj pregledamo vaše poslovanje, poiščemo ter odpravimo odklonein detektiramo dodatne zakonsko dovoljene možnosti za optimizacijo davka. Svetujemo in opozarjamo vas na možne davčne nepravilnosti pri posameznih poslovnih potezah, namesto vas komuniciramo z davčnimi organi, ter vas zastopamo v davčnih postopkih.

FINANČNO SVETOVANJE

Skupaj z vami obdelamo podatke s strokovnim znanjem in orodji, ki omogočajo, da se jih preoblikuje v informacije in kar najbolje izkoristi. Prave razlage vodijo v prave odločitve, ki zagotovijo ustrezne interpretacije in izboljšajo poslovanje, ter ga pozicionirajo v regulatorni okvir.

Finančno upravljanje zahteva precej znanja in orodij. Stroge zahteve upravljanja, tveganj in skladnosti otežujejo poslovanja organizacijam v zasebnem in javnem sektorju. Obvladovanje tveganj postane zastrašujoče zaradi številčnosti nalog, zakonov, rezultatov in deležnikov. Mnoga tveganja sprva niso očitna, zato je težko oblikovati učinkovite strategije za spopadanje z njimi. Z orodji in tehnikami za analizo tveganj je le ta mogoče obvladovati in celo napovedati.

S Supervizor finančno analitiko vam iterpretiramo podatke, kar omogoča lažje oblikovanje poslovnih procesov. Finančni načrti, pravne podlage in napovedi s pomočjo Supervizor finančne analitike postanejo natančnejši, organizacije zato lažje obvladujejo podatke na osnovi kazalnikov poslovanja in zagotavljanja pravnih okvirov poslovanja katere vzpostavimo organizacijam zasebnega in javnega sektorja.

Tudi na področju zakladniškega poslovanja je pomembno vzpostaviti sisteme za obvladovanje (konsolidiranih) finančnih tokov in modeliranje povezanih tveganj (valutnih, obrestnih, likvidnostnih…) Formalizirati je potrebno strategije obvladovanja finančnih tveganj po meri naročnika, ter izbirati instrumente za stroškovno učinkovito zavarovanje pred finančnimi tveganji.

Svetujemo vam tudi glede izbire ustreznega ponudnika zavarovanja (ponavadi poslovne banke, ki ponuja izvedene finančne instrumente za zavarovanje obrestnih, valutnih in kreditnih tveganj), ter nudi pomoč pri pogajanjih glede virov financiranja.

Vspostavimo tudi sisteme za konsolidirano kreditno tveganje (tveganje izpolnitve zavez nasprotne stranke v poslu) ter po posameznih parrtnerjih (limitni sistem izpostavljenosti).

Kontroling viša učinkovitost poslovanja z zagotavljanjem strokovne podpore pri dvigovanju ravni donosnosti in gospodarnosti, ohranjanju kapitala in plačilne sposobnosti ter usklajenemu uporabljanju orodij kontrolinga. Supervizor ima razvito programsko opremo za obvladovanje in načrtovanje stoškov, vrednosti podjetja, poslovnih področij… . Poslovanje kontrolira s predračunavanjem, nadziranjem in organiziranjem podatkov. Podatke nato formira v informacije za poslovodstvo in lastnike.

REVIZIJA DAVČNEGA POSLOVANJA

Supervizor z davčno revizijo poslovanja detektira potencialne nevarnosti in priložnosti. Po opravljeni reviziji zagotovimo optimalen način davčnega poslovanja. V nadaljevanju pa vas Supervizor obvešča o spremembah zakonodaje in svetuje glede davčnih in pravnih vidikov finančnih zadev. Kot uporabnik aplikacije supervizor imate zagotovljeno tudi zastopanje v primeru inšpekcijskih služb.

Davčna revizija zajema naslednje preglede:

– izkazovanje prihodkov in stroškov ter odhodkov glede na določila zakonskih in podzakonskih aktov;

– ustreznost dokumentacije in verodostojnost knjigovodskih listin pri izkazovanju izbranih poslovnih dogodkov v povezavi z davčnim obračunom,

– poglobljen DDV pregled, vključujoč identifikacijo potencialnih tveganj in možnosti zmanjševanja stroškov,

– pravilnost uporabljenih računovodskih usmeritev v poslovnih bilancah in njihov vpliv na davčni obračun DDPO;

– obdavčitev mednarodnih dohodkov pri viru in njihov vpliv na obdavčenje v Sloveniji;

– kritična presoja davčno nepriznanih odhodkov in stroškov;

– optimalnost izrabe davčnih olajšav in drugih zmanjšanj davčne osnove zaradi izvedbe učinkovitega davčnega načrtovanja;

– svetovanje in priporočila pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti;

– priprava za davčno revizijo s strani davčnega organa in

– zastopanje strank v primeru davčne inšpekcije.

REVIZIJA ZAKLADNIŠKEGA POSLOVANJA

Supervizor omogoča revizijo zakladniškega poslovanja vašega podjetja, katera zajema:

– ugotovitev trenutnega likvidnostnega položaja podjetja/skupine,

– vzspostavitev kazalnikov celovitega obravnavanja poslovnih tokov,

– vzspostavitev kazalnikov za modele odločanja,

– optimizacija virov financiranja in finančne aktive,

– konsolidirano modeliranje obrestnih in valutnih tveganj,

– vzspostavitev finančno posredniškega položaja podjetja,

– vzspostavitev sodil za nadzor poslovanja (lastniku),

– predlogi o izboljšavah na področju finančnega poslovanja (valutna tveganja, transferne cene, denarni tokovi…),

– predlogi o potencialnih dokapitalizacijskih priložnostih v prisilnih poravnavah,

– predlogi o potencialnih nakupnih priložnostih v stečajnih postopkih in

– dostop do povpraševanj in poslovnih priložnosti katere dnevno objavljamo.

REVIZIJA SKLADNOSTI POSLOVANJA

Aplikacija Supervizor zagotavlja vpogled v vsak predmeten zakon, ki je predpisan za poslovanje vašega podjetja. Skozi revizijo skladnosti poslovanja vam zagotovimo pravilnost poslovanja glede na predpisan zakonski okvir. Po opravljeni reviziji skladnosti poslovanja vas supervizor obvešča o spremembah zakonskega okvira poslovanja in vam omogoča vpogled v vsak zakon, ki opredeljuje vaše poslovanje. Kot uporabnik aplikacije supervizor imate zagotovljeno tudi zastopanje v primeru inšpekcijskih nadzorov.

Revizija skladnosti poslovanja zajema:

– detektiranje morebitnih odstopanj poslovanja od predpisanega zakonskega okvira poslovanja,

– identificiranje neizrabljenih priložnosti, ki jih zakonski okvir omogoča,

– priprava oziroma ažuriranje vseh obveznih pravilnikov v podjetju,

– preprečitev kazni raznih inšpektorskih služb,

– zastopanje strank v primeru inšpekcij državnih organov in

– zakonski okvir pregleda (korporativno pravo, delovno pravo, civilno pravo(OZ, KZ, SPZ), finančno pravo).

Upravljanje tveganj v organizaciji bi lahko opredelili kot nenehen proces, ki se sestoji iz prepoznavanja negotovosti (tveganj in priložnosti); ocenjevanja tveganj z vidika verjetnosti, pomembnosti in časa njihovega nastajanja, ter vrednotenja možnih posledic in s tem povezano določanja prednostnih tveganj.

Tveganje obsega negotovosti povezane s strategijami in poslovanjem, gospodarskim okoljem v katerem deluje organizacija, kakor tudi tveganja povezana s skladnostjo poslovanja z regulativo in predpisi ter računovodskim poročanjem in nenazadnje tveganja povezana z upravljanjem družb.

Tveganja bi lahko razdelili na:

FINANČNA TVEGANJA

Tveganje obrestnih mer in valutnega poslovanja

Kreditna tveganja in tveganja na področju zavarovanj

Likvidnostna tveganja

PRAVNA TVEGANJA

Tveganja na področju skladnosti poslovanja z zakonodajo

Pogodbena tveganja

Tveganja na področju korporativnih upravljanj

STRATEŠKA TVEGANJA

Tveganja na konkurenčnem področju

Tveganja na področju povpraševanja

Tveganja na področju sprememb v industriji

OPERATIVNA TVEGANJA

Tveganja na področju dobavnih verig, politična in druga tveganja

Tveganja na področju zaposlovanja in premoženja

Tveganja na področju informacijskih sistemov

 

Supervizor ima razvite kvalitativne in kvantitativne procesne strukture, katere integriramo v vaše poslovanje in s tem identificiramo, definiramo in zmanjšamo izpostavljenost vaše organizacije.