Revizija davčnega poslovanja

Supervizor z davčno revizijo poslovanja detektira potencialne nevarnosti in priložnosti. Po opravljeni reviziji zagotovimo optimalen način davčnega poslovanja. V nadaljevanju pa vas Supervizor obvešča o spremembah zakonodaje in svetuje glede davčnih in pravnih vidikov finančnih zadev. Kot uporabnik aplikacije supervizor imate zagotovljeno tudi zastopanje v primeru inšpekcijskih služb.

Davčna revizija zajema naslednje preglede:

– izkazovanje prihodkov in stroškov ter odhodkov glede na določila zakonskih in podzakonskih aktov;

– ustreznost dokumentacije in verodostojnost knjigovodskih listin pri izkazovanju izbranih poslovnih dogodkov v povezavi z davčnim obračunom,

– poglobljen DDV pregled, vključujoč identifikacijo potencialnih tveganj in možnosti zmanjševanja stroškov,

– pravilnost uporabljenih računovodskih usmeritev v poslovnih bilancah in njihov vpliv na davčni obračun DDPO;

– obdavčitev mednarodnih dohodkov pri viru in njihov vpliv na obdavčenje v Sloveniji;

– kritična presoja davčno nepriznanih odhodkov in stroškov;

– optimalnost izrabe davčnih olajšav in drugih zmanjšanj davčne osnove zaradi izvedbe učinkovitega davčnega načrtovanja;

– svetovanje in priporočila pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti;

– priprava za davčno revizijo s strani davčnega organa in

– zastopanje strank v primeru davčne inšpekcije.