Obvladovanje tveganj

Upravljanje tveganj v organizaciji bi lahko opredelili kot nenehen proces, ki se sestoji iz prepoznavanja negotovosti (tveganj in priložnosti); ocenjevanja tveganj z vidika verjetnosti, pomembnosti in časa njihovega nastajanja, ter vrednotenja možnih posledic in s tem povezano določanja prednostnih tveganj.

Tveganje obsega negotovosti povezane s strategijami in poslovanjem, gospodarskim okoljem v katerem deluje organizacija, kakor tudi tveganja povezana s skladnostjo poslovanja z regulativo in predpisi ter računovodskim poročanjem in nenazadnje tveganja povezana z upravljanjem družb.

Tveganja bi lahko razdelili na:

 Tveganje obrestnih mer in valutnega poslovanja

Kreditna tveganja in tveganja na področju zavarovanj

Likvidnostna tveganja

Tveganja na področju skladnosti poslovanja z zakonodaj

Pogodbena tveganja

Tveganja na področju korporativnih upravljanj

Tveganja na konkurenčnem področju

Tveganja na področju povpraševanja

Tveganja na področju sprememb v industriji

Tveganja na področju dobavnih verig, politična in druga tveganja

Tveganja na področju zaposlovanja in premoženja

Tveganja na področju informacijskih sistemov

Supervizor ima razvite kvalitativne in kvantitativne procesne strukture, katere integriramo v vaše poslovanje in s tem identificiramo, definiramo in zmanjšamo izpostavljenost vaše organizacije.