Operativno tveganje

Operativno tveganje zajema obvladovanja ravnanja zaposlenih, prevar zaposlenih, zlorab, tožb, škode na sredstvih zaradi vremenskih vplivov, kot tudi napak zaradi napačnih vnosov podatkov zaposlenih. Supervizor ima vzspostavljeno sodelovanje s strokovnjaki s področja razvoja praks ravnanja z ljudmi.

Zaradi neizprosnega poslovnega okolja so danes zahteve in pritiski po razpiranju kognitivno-emocionalnih kapacitet posameznika v rasti.

Najboljši napovedovalec poslovne uspešnosti posameznika pri delu v dinamičnem, konkurenčnem, spremenljivem poslovnem okolje je stopnja njegove kognitivno-emocionalne kompleksnosti.

Kadar zunanja kompleksnost sveta presega notranjo stopnjo kompleksnosti, ki jo razumemo kot mentalno-čustveno polje zaznavanja in procesiranja informacij iz zunanjega sveta, takrat se poveča občutenje notranjega pritiska, stresa, ki sčasoma lahko načne tudi zdravje posameznika.

Stopnja njegove kognitivno-emocionalne kompleksnosti danes postaja tudi pomemben napovedovalec dobrega počutja in zdravja posameznika.

Podjetja, ki imajo na svojih delovnih mestih ljudi, ki kognitivno-emocionalno več ne dosegajo zunanje kompleksnosti in nestabilnosti v njihovih delovnih okoljih, se tudi sama soočajo s kulturo konfliktov, izčrpanosti, fluktuacije. Ta je sicer lahko posledica mnogih dejavnikov, vendar vse močnejši dejavnik postaja naraščajoč razkorak med zahtevami delovnega mesta po vse kompleksnejših kognitivno-emocionalnih kompetencah in obstoječimi kognitivno-emocionalnimi kompetencami zaposlenih.

Za podjetja – asistenca pri razvoj praks ravnanja z ljudmi pri delu:

Za manjša, rastoča podjetja: Kadrovsko-organizacijsko planiranje, svetovanje in oblikovanje (in/ali ocenjevanje) želenih kompetenc delovnih mest (tudi z vidika kognitivno-odločitvene kompleksnosti (to

Ocenjevanje kandidatov z vidika kognitivno-emocionalne kompleksnosti in svetovanje pri kadrovskem odločanju (vključno z iskanjem ključnih kadrov)

Asistenca in svetovanje pri ravnanju z mladimi talenti in snovanju kariernih poti

Asistenca in svetovanje pri razvoju uspešnih teamov

Asistenca in svetovanje pri razvoju zaposlovanju novih ključnih kadrov

Za posameznike – asistenca pri osebnem poslovnem razvoju:

Asistenca pri razvoju odpornosti na stres in spremembe

Asistenca za večjo uporabo intuicije za podjetniško, inovativno odločanje (učenje, kako uporabiti kot informacijsko podlago elektro-magnetno polje srca kalibrirano z elektro-magnetnim poljem možganov)

Asistenca pri zamenjavi kariere in tranziciji na odgovornejša delovna mesta

Pravno in regulatorno tveganje

Pravno tveganje se lahko opredeli skozi izgubo za institucijo, ki nastane zaradi pravno neveljavnih transakcij, tožb oz. odgovorov na tožbe ali kakšnih drugih pravnih dejanj, ki kažejo v neko obveznost za institucijo (npr. razdrtjepogodbe), izgubo zaradi slabo zaščitenih sredstev (npr. intelektualne lastnine) ali izgubo, ki nastane zaradi sprememb v zakonodaji. Pravno tveganje povzroči finančno izgubo ali izgubo ugleda, zaradi regulatornih ali pravnih dejanj, napak pri pripravi ali izvršitvi pogodb, neprimernega upravljanja izvenpogodbenih pravic ali nezmožnosti poravnati izvenpogodbene obveznosti.

Likvidnostno tveganje

Likvidnost v splošnem opredeljuje zmožnost, da izvedemo večji posel na trgu hitro, z nizkimi stroški in brez premika cene na trgu.Tako za investitorje kot za prejemnike sredstev predstavlja likvidnost precej pomemben faktor. Investitorji ne vedo, kdaj bodo imeli potrebo po prodaji sredstev, prejemniki sredstev pa so zaskrbljeni zaradi tveganja, da se ne bodo mogli financirati.

Likvidnostno tveganje delimo na likvidnostno tveganje pri financiranju in likvidnostno tveganje sredstev. Tveganje pri financiranju izhaja iz dejstva, da mora podjetje ob poteku dolga nekje pridobiti nova sredstva za nemoteno poslovanje, bodisi v obliki refinanciranje kredita ali pridobitve novih sredstev iz nekega drugega naslova. O likvidnostnem tveganju sredstev pa govorimo, kadar obstaja možnost, da podjetje ne bo moglo izvesti transakcije po tržni (pošteni) ceni na določenem trgu zaradi pomanjkanja kupcev ali prodajalcev.

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je zmanjšanje vrednosti premoženja zaradi poslabšane kreditne sposobnosti posojilojemalca oz. v najslabšem primeru tveganje stečaja posojilojemalca in popoln odpis take terjatve. Najlepši prikaz kreditnega tveganja je v obliki kreditnega razmika, ki predstavlja razlike v zahtevanih donosih za različno tvegane vrednostne papirje. oz pribitek na netvegan donos za vrednostni papir z določeno kreditno oceno.

Tržno tveganje

Tržno tveganje se pojavi, kadar obstaja možnost, da se zaradi spremembe cene finančnega instrumenta ali dobrine na trgu spremeni vrednost našega premoženja. Pri tem gre lahko za spremembo cen fizičnih surovin (npr. energentov ali žlahtnih kovin), vrednostnih papirjev, tuje valute ali za spremembo obrestnih mer. Tržno tveganje lahko sicer izhaja iz odprte oz. nezaščitene pozicije na trgu ali iz nepopolne korelacije med dvema instrumentoma, ki naj bi izničila tveganje drug drugega.