Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je zmanjšanje vrednosti premoženja zaradi poslabšane kreditne sposobnosti posojilojemalca oz. v najslabšem primeru tveganje stečaja posojilojemalca in popoln odpis take terjatve. Najlepši prikaz kreditnega tveganja je v obliki kreditnega razmika, ki predstavlja razlike v zahtevanih donosih za različno tvegane vrednostne papirje. oz pribitek na netvegan donos za vrednostni papir z določeno kreditno oceno.