Rešitve

AKREDITIV

Supervizor akreditiv je plačilni instrument, ki strankam v poslu omogoča varen način plačila, ter ustvarja ravnotežje med nasprotnimi interesi kupca in prodajalca. Medtem ko kupec ne želi plačati kupnine, preden ne dobi blaga v posest in se tedaj na lastne oči prepriča o skladnosti blaga z določili pogodbe, pa prodajalec ne želi odposlati blaga, vse dokler ne dobi zagotovila, da mu bo dogovorjena kupnina plačana.

Supervizor akreditiv omogoča zavarovanje interesa kupca, da bo supervizor, ki je vključen v akreditivni posel, prodajalcu plačal dogovorjeno kupnino, ampak šele tedaj, ko bo prodajalec predložil supervizorju vse v akreditivu predpisane dokumente, ki dokazujejo, da je bila pogodbeno dogovorjena količina in kvaliteta blaga oziroma storitev dostavljena kupcu. Prodajalcu pa akreditiv zagotavlja varnost, da mu bo kupnina ob predložitvi omenjenih dokumentov tudi zares plačana.

NALOG ZA ODPRTJE NEPREKLICNEGA SUPERVIZOR AKREDITIVA

[Form id=”6″]

INFORMATOR

–  Aplikacija Supervizor informator vas kot odgovorno osebo obvešča o vseh novelah zakonov, ki se sprejmejo v Republiki Sloveniji in se vežejo na poslovanje vaše organizacije,

– Na vaš e-mail vam pošlje kratke povzetke sprememb zakonov s priporočili za spremembe internih pravilnikov in pogodb,

– Obvešča vas o poslovnih priložnostih na področju Europske unije in širše,

– Zagotovi vam vzorce pogodb in pravilnikov, kateri so potrebni za poslovanje vaše organizacije,

– Vzpostavi vam osnovne kazalnike poslovanja za lažje odločanje v poslovnih procesih.

Aplikacija Supervizor kontroling načrtuje obvladovanje stoškov, vrednosti podjetja, nadzira poslovne procese… Supervizor kontroling podatke spreminja v informacije, katere nudijo podporu poslovodstvu in lastnikom.