Revizija davčnega poslovanja

Supervizor z davčno revizijo poslovanja detektira potencialne nevarnosti in priložnosti. Po opravljeni reviziji zagotovimo optimalen način davčnega poslovanja. V nadaljevanju pa vas Supervizor obvešča o spremembah zakonodaje in svetuje glede davčnih in pravnih vidikov finančnih zadev. Kot uporabnik aplikacije supervizor imate zagotovljeno tudi zastopanje v primeru inšpekcijskih služb.

Davčna revizija zajema naslednje preglede:

– izkazovanje prihodkov in stroškov ter odhodkov glede na določila zakonskih in podzakonskih aktov;

– ustreznost dokumentacije in verodostojnost knjigovodskih listin pri izkazovanju izbranih poslovnih dogodkov v povezavi z davčnim obračunom,

– poglobljen DDV pregled, vključujoč identifikacijo potencialnih tveganj in možnosti zmanjševanja stroškov,

– pravilnost uporabljenih računovodskih usmeritev v poslovnih bilancah in njihov vpliv na davčni obračun DDPO;

– obdavčitev mednarodnih dohodkov pri viru in njihov vpliv na obdavčenje v Sloveniji;

– kritična presoja davčno nepriznanih odhodkov in stroškov;

– optimalnost izrabe davčnih olajšav in drugih zmanjšanj davčne osnove zaradi izvedbe učinkovitega davčnega načrtovanja;

– svetovanje in priporočila pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti;

– priprava za davčno revizijo s strani davčnega organa in

– zastopanje strank v primeru davčne inšpekcije.

Revizija zakladniškega poslovanja

Supervizor omogoča revizijo zakladniškega poslovanja vašega podjetja, katera zajema:

– ugotovitev trenutnega likvidnostnega položaja podjetja/skupine,

– vzspostavitev kazalnikov celovitega obravnavanja poslovnih tokov,

– vzspostavitev kazalnikov za modele odločanja,

– optimizacija virov financiranja in finančne aktive,

– konsolidirano modeliranje obrestnih in valutnih tveganj,

– vzspostavitev finančno posredniškega položaja podjetja,

– vzspostavitev sodil za nadzor poslovanja (lastniku),

– predlogi o izboljšavah na področju finančnega poslovanja (valutna tveganja, transferne cene, denarni tokovi…),

– predlogi o potencialnih dokapitalizacijskih priložnostih v prisilnih poravnavah,

– predlogi o potencialnih nakupnih priložnostih v stečajnih postopkih in

– dostop do povpraševanj in poslovnih priložnosti katere dnevno objavljamo.

Revizija skladnosti poslovanja

Aplikacija Supervizor zagotavlja vpogled v vsak predmeten zakon, ki je predpisan za poslovanje vašega podjetja. Skozi revizijo skladnosti poslovanja vam zagotovimo pravilnost poslovanja glede na predpisan zakonski okvir. Po opravljeni reviziji skladnosti poslovanja vas supervizor obvešča o spremembah zakonskega okvira poslovanja in vam omogoča vpogled v vsak zakon, ki opredeljuje vaše poslovanje. Kot uporabnik aplikacije supervizor imate zagotovljeno tudi zastopanje v primeru inšpekcijskih nadzorov.

Revizija skladnosti poslovanja zajema:

–  detektiranje morebitnih odstopanj poslovanja od predpisanega zakonskega okvira poslovanja,

– identificiranje neizrabljenih priložnosti, ki jih zakonski okvir omogoča,

– priprava oziroma ažuriranje vseh obveznih pravilnikov v podjetju,

– preprečitev kazni raznih inšpektorskih služb,

– zastopanje strank v primeru inšpekcij državnih organov in

– zakonski okvir pregleda (korporativno pravo, delovno pravo, civilno pravo(OZ, KZ, SPZ), finančno pravo).