Pravna tveganja

Upravljanje tveganj v organizaciji bi lahko opredelili kot nenehen proces, ki se sestoji iz prepoznavanja negotovosti (tveganj in priložnosti); ocenjevanja tveganj z vidika verjetnosti, pomembnosti in časa njihovega nastajanja, ter vrednotenja možnih posledic in s tem povezano določanja prednostnih tveganj.

Tveganje obsega negotovosti povezane s strategijami in poslovanjem, gospodarskim okoljem v katerem deluje organizacija, kakor tudi tveganja povezana s skladnostjo poslovanja z regulativo in predpisi ter računovodskim poročanjem in nenazadnje tveganja povezana z upravljanjem družb.

Tveganja na področju skladnosti poslovanja z zakonodajo

Pogodbena tveganja

Tveganja na področju korporativnih upravljanj