Tržno tveganje

Tržno tveganje se pojavi, kadar obstaja možnost, da se zaradi spremembe cene finančnega instrumenta ali dobrine na trgu spremeni vrednost našega premoženja. Pri tem gre lahko za spremembo cen fizičnih surovin (npr. energentov ali žlahtnih kovin), vrednostnih papirjev, tuje valute ali za spremembo obrestnih mer. Tržno tveganje lahko sicer izhaja iz odprte oz. nezaščitene pozicije na trgu ali iz nepopolne korelacije med dvema instrumentoma, ki naj bi izničila tveganje drug drugega.